Naše třída
Motto:
Vše, co potřebuji
opravdu znát,
jsem se naučil
v mateřské škole.
Robert Fulghum
Mateřská škola, Kampanova 1488, Hradec Králové
Zelená pastelka >> Zelená pastelka Vstoupit do Červené pastelky Žlutá pastelka Duhová pastelka Oranžová pastelka Modrá pastelka   1.třída >> Žlutá pastelka 2.třída >> Oranžová pastelka 3.třída >> Modrá pastelka
Zelená Červená Žlutá Duhová Oranžová Modrá   1.třída 2.třída 3.třída
MŠ Kampanova   MŠ Albertova

ORANŽOVÁ PASTELKA

Oranžová pastelka patří mezi třídu předškoláků. U dětí rozvíjíme matematické představy, literární gramotnost, prostorovou orientaci a jiné dovednosti a návyky. Celý rok se pečlivě připravujeme na vstup do školy. Jsme sportovní třída, a proto naplno využíváme bruslení, lyžování, plavání, pravidelně využíváme hřiště na Bavlně a navšťěvujeme tělocvičnu ZŠ Jiráskova.

V naší třídě připravujeme týdenní nabídku dětem v souladu s koncepcí rozmanitých či mnohočetných inteligencí. Při práci s dětmi klademe důraz na individualizaci a využití prvků z programu „Začít spolu“ a klademe velký důraz na podporu sociálního a emočního vývoje dětí.

Inteligence jazyková, spočívající ve způsobilosti orientovat se v řečovém projevu druhých a sám se řečově projevovat způsobem, který je druhým srozumitelný; slovy vyjadřovat, co si myslím či cítím - co mám na zřeteli; rozumět předkládaným textům, vystihnout v nich to podstatné a sám podstatnou myšlenku umět vyjádřit; vyprávět, vést rozhovor a podobně.

Inteligence hudební, spočívající ve způsobilosti vnímat a vyjadřovat rytmus a melodii, intonovat apod.

Inteligence logicko-matematická, spočívající ve způsobilosti chápat číselné a logické vztahy, operovat s kvanty a jejich formalizací v symbolech, přetvářet situace do logických formulí apod.

Inteligence prostorová, spočívající ve způsobilosti orientovat se v prostoru; řešit problémy části a celku, respektive skladby a struktury předmětů (třeba strojů, ale také vizuálních uměleckých děl) apod.

Inteligence tělesně pohybová, spočívající v koordinaci vjemů a motorických činností, jmenovitě například ve sportu, při tanci, v pracovních činnostech apod.

Inteligence personální, tvořená dvěma složkami: složkou interpersonální, která zahrnuje způsobilost vyznat se v druhých lidech, udělat na ně dojem, předejít konfliktům s nimi a konflikty už vzniklé řešit atd., a  složkou intrapersonální, která zahrnuje způsobilost orientovat se sám v sobě, odhadnout své schopnosti, kriticky pohlédnout na své nedostatky, přiznat si své výjimečné předpoklady atd.

Ve třídě je 28 předškolních dětí ve věku 5 – 7 let, které rády sportují a cvičí. Děti jsou vedeny k pohybu a k lásce ke sportu. Třída je uzpůsobena těmto aktivitám, je zde více volného prostoru. Paní učitelky děti efektivně připravují na školu.

Snažíme se, aby se děti u nás cítily šťastně a bezpečně.


Zaměření

- sportovní a pohybové: plavání, bruslení, lyžování, návštěva tělocvičny
- flétna, angličtina


Naše třída

Režim dne
06:30 - 08:15příchod do školky, přivítání dětí, námětové hry
08:15 - 09:00ranní cvičení, dopolední svačina
09:00 - 09:50komunikativní kruh, programově řízená výchovná práce
09:50 - 11:50pobyt venku
11:50 - 12:30převlékání, hygiena, oběd
12:30 - 13:45odpočinek
13:45 - odchododpolední svačina, zájmové činnosti, loučení při odchodu


Rozšířené činnosti


Akce na školní rok
záříseznámení s kamarády
08.09. - výlet Šimkovy sady, téma: putování za zvířátky
ZOO Stěžery
sportovní hry na Bavlně
říjenzačínáme plavat, chodit do tělocvičny
seznámení s přírodovědným kroužkem

Pedagogické obsazení

učitelka učitelka
Bc. Ivona Struhařová Žaneta Kovandová
učitelka učitelka
ředitelka

Provozní obsazení

Lenka Šimková
provozní